Get index id by name.

checkAlias(name, alias = getAlias())

Arguments

name

The old columns

alias

The alias name for all columns

Value

The new name get rid of alias